Nyanyian danTeknik

PENGENALAN
Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik
KBSR, pada peringkat aw al persekolahan.
Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam
menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada
beberapa bahagian seperti berikut:
a) Aural - kemahiran mendengar melalui lagu yang
dipelajari.
b) Fizikal - pengaw alan pernafasan dan mekanisma vokal.
c) Verbal - kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan
penguasaan bahasa.
d) Daya ingatan
muzikal
- kebolehan mengingat bunyi muzik dan
menghasilkannya semula.
e) Persembahan - menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan
peka dan tepat.
f) Interaksi sosial - berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam
kumpulan.
g) Komunikasi - menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui
nyanyian.

Bentuk mulut bagi bunyi vokal:

AH ( a )

AH ( e )

EE ( i )

OO ( u )

OH ( 0 )

SOLFA ISYARAT TANGAN

Teknik solfa menggunakan isyarat tangan bermula dari ‘do’ baw ah yang berada
di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’
atas yang terletak di paras kepala.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah :

No comments:

Post a Comment